BiografijaNedeljkoKuduz.htm

ResumeNedeljkoKuduz.htm


Curriculum vitae
Биографија српски
Недељко Кудуз
1977. година рођења
nedeljko.kuduz@gmail.com
+381 64 048 2623
Дипломирани инжењер организационих наука
„Microsoft Certified Technology Specialist“
„Microsoft Certified Solution Developer“
Образовање
Факултет организационих наука (1996 – 2002) Одсек за информационе системе Универзитет у Београду
Предмети: Пројектовање информационих система, базе података, мултимедијални информациони системи, пројектовање програма, структуре података, организација производње, маркетинг, управљање пројектима, системи за подршку одлучивању.
Професионално искуство „Coming – Computer Engineering“ д.о.о. (2002 – сада) Функција Вођа тима за пословна решења Референца Драго Самарџић, извршни директор (drago.samardzic@coming.rs, +381653055702)
Управљање пројектима – припрема и потписивање уговора, израда плана пројекта, анализа и снимање стања, документ захтева корисника, предлог решења, пројектовање и израда документа пројекта, документи миграције и интеграције, обука корисника и израде упутстава, тест прихватања система, примопредаја и даље одржавање система; израда и вођење комплетне документације и управљање сопственим ресурсима као и екстерним (подизвођачима) кроз софтверске алате („Microsoft Project“, „Sure Step Methodology“).
Имплементација пословних решења – система за управљање ресурсима предузећа („ERP“ решења – „Microsoft Dynamics Nav – Navision“) за продају, набавку, финансије, сервис, производњу, основна средства, итд; („CRM“ решења) за управљање односа са купцима; пројектовање и имплементација складишта података („SQL Server“, „ETL“), система за подршку одлучивању, („Business Intelligence“ и „OLAP - Analysis & Reporting“ сервиси) анализу и извештавање преко клијентских алата („Excel“, „Proclarity“, „Panorama“).
Представник руководства за квалитет за увођење система менаџмента квалитетом („SRPS ISO 9001:2008“) – вођење пројекта и израда комплетне документације; успостављање циљева квалитета (бизнис плана) и процедура рада за процесе продаје, набавке, маркетинга, одржавања, пројектовања и развоја, пријема и испоруке, обука, управљања документацијом и записима итд; одржавање система и интерне провере; оптимизација процеса.
Израда софтверских апликација – пројектовање система на основу анализе документа захтева корисника уз помоћ софтверских алата („Rational Rose“, „Erwin“); креирање базе података („SQL Server“, „Access“, „MySql“); израда апликација према пословним процесима („Visual Studio 6 – 2008“, „SSA“); израда веб апликација („ASP.NET“ , „HTML/DHTML/CSS“); интеграција са осталим апликацијама („OLE/Active X“); тестирање и пуштање у оперативан рад.
Продајне активности – организација скупова за презентовање решења; припрема презентација, (заједно са вендорима), припрема маркетиншких материјала, детаљније презентовање пословних решења код корисника, испитивање потреба и захтева корисника, предлог/понуда решења; слање обавештења, позива, честитки.
Остале активности – израда студије изводљивости система за управљање дигиталним садржајем и документацијом; организација и извођење тренинга; имплементација специфичних решења (апликације за прислушкивање, програми за анкетирање, итд).
Проф. искуство – наставак Србософ (1999 – сада) Функција Хонорарни рад Референца Мр Милорад Симић, директор (rasprog@eunet.rs, +381 63 833 8452)
Израда електронских речника и енциклопедија – припрема речничких база и енциклопедија уз помоћ макроа и екстракција података („Word – VBA“); креирање сопствених датотека и индекса за претраживање; израда библиотеке класа за речнике („Dictionary Framework“); креирање и заштита датотека и апликације („C#“); временско ограничење коришћења и остале функције; регистрација програма преко интернета („ASP & Web Services“); управљање временским регистрацијама преко мобилног телефона („WAP“); додатни сервиси из Office програма („Add-in Extensibility“); израда осталих пропратних програма и макроа.
Пројекти – Српски електронски речник, Старословенски речник, Географска енциклопедија насеља Србије, Румунски речник, Медицински речник, РАС конвертор, Српско-француски и француско-српски речник, Латински речник, Вуков рјечник, макро за уређивање и припрему речничких база; Веб апликација за базу корисника програма и управљање регистрацијама.
Остало (1996 – сада)
Дипл. рад „Архивска база новина – Војска“ – пројектовање документ менаџмент система („Visual Basic 6”). Милшпед – Миграција продукционих база из „Access“ база на „SQL Server“ и прилагођавање апликација. Ауторадионица – програм за вођење ауторадионица („Access“). Програм за породична стабла – вођење породичних стабала и пропратних података („Access“). Видео игрица покер – Касино видео игрица покер („Visual C++ – MFC“, „C64-Basic“).
Професионална оријентација
Пројектовање и развој савремених пословних решења за информационе системе и интеграција различитих технологија.
Тренинзи у земљи и иностранству
Барселона (2009 Април) – „Microsoft Dynamics Nav“, курсеви и презентације решења Београд (2008 Април) – „Microsoft Dynamics CRM“ имплементација Лондон – Рединг (2007 Јули) – „ORACLE Identity Management“, „Sales“ курс Будимпешта (2006 Новембар) – „ORACLE Identity Management“, управљање идентитетима Београд (2006 Мај – Април) – „SAP“ обука за модуле „FI“, „CO“, „MM“, „SD“ Загреб (2006 Фебруар) – „Cognos – Report Net“, системи за подршку одлучивању Беч (2005 Новембар) – „SAP“ презентација Искуство са програмским језицима, базама и технологијама Microsoft Visual Studio 6/.NET, C#, VB, VBA, SQL, ASP/HTML/DHTML/CSS, Microsoft SQL server, Access, ODBC, OLE/Active X, MS Office, MS Project, Visio, Rational Rose, Erwin, Adobe Photoshop, Entity relationship data modeling, UML, SSA, C/C++, MySql, PHP, JScript, VBScript, COBOL, Pascal. Језици Енглески течно („IELTS“: 5.5) Немачки основе Српски матерњи Остале информације Возачка дозвола „B“ категорија Брзо учење и прилагођавање новим технологијама Одлично познавање пословних процеса Тимски играч, комуникативан, амбициозан Непушач Регулисана војна обавеза Спортови – пливање, тенис, кошарка, ... Resume on English

Биографија на српском Nedeljko Kuduz 1977. year of birth nedeljko.kuduz@gmail.com +381 64 048 2623 Graduated Information Systems Engineer Microsoft Certified Technology Specialist Microsoft Certified Solution Developer Educational Background Faculty of Organizational Sciences (1996 – 2002) Department of Information Systems Belgrade University Main subjects: Information System Design, Database systems, Multimedia information systems, Program Design, Data structures, Manufacturing Management, Marketing, Project Management, Decision supports systems – Business Intelligence Systems. Professional experience Coming – Computer Engineering ltd (2002 – now) Position Business Solutions Team Lead Reference Drago Samardzic, CEO (drago.samardzic@coming.rs, +381653055702) Project Management – managing contracts, creating project plan, analyzing system’s and customer’s requirements, making document of functional requirements, making resolution of project, designing and making project documentation, creating documents of migration and integration, organizing trainings for end users and making end users manuals, test acceptance of system, go live and system maintenance; project documentation managing; managing internal and external (subcontractors) resources; using software applications (Microsoft Project, Sure Step Methodology) for project managing. Implementation of business solutions systems – (ERP) Enterprise resource planning systems (Microsoft Dynamics Nav – Navision) for sales, purchase, financials management, service, manufacturing, fixed assets, etc; CRM solutions for customer relationship management; designing and implementation data warehouses (SQL Server, ETL processes), implementation decision support systems (Business Intelligence and OLAP – Analysis & Reporting services) for analyzing and reporting over client software applications (Excel, Proclarity, Panorama). Chief of quality management system team for implementing Quality management system SRPS ISO 9001:2008 – project management and making whole documentation; making quality objectives (business plan) and procedures for processes sales and distributions, purchase, marketing, support, designing and developing, trainings, external and internal documentation management, etc; system maintenance and internal review processes; optimization of processes. Creating software applications – designing systems based on document of functional requirements of user with software applications Rational Rose and Erwin; creating databases (SQL Server, Access, MySql); customizing application and interfaces and adapting to business processes (Visual Studio 6 – 2008, SSA); developing web applications (ASP.NET, HTML/DHTML/CSS); making integration to other application (OLE/Active X); testing and go live. Sales activities – organizing and preparing events for presenting business solutions (with vendors also); arranging marketing materials; presenting solutions to potentials customers and understanding their need and requirements, making quotas of solutions; organizing interactions with customers and leads – sending news, invitations, greetings. Other activities – making of feasibility study for digital content management; organization and training lecture; implementation of specific applications like phone spy application for recording conversation in the call centers, survey application etc. Prof. experience – continued Srbosof (1999 – now) Position Part time job Reference Milorad Simic, CEO (rasprog@eunet.rs, +381 63 833 8452) Making of electronic dictionaries and encyclopedia – preparation dictionary databases and encyclopedias upon macros and data extractions (Word – VBA); creating data files and indexes; building dictionary framework (type libraries); data files encrypting and securing applications modules; time limited using of application and other functionalities; application internet registration over ASP & Web Services, managing time limited registrations over mobile devices (WAP); additional services from Office applications (Add-in Extensibility); creating other programs and macros. Projects – Serbian electronic dictionary, Old-Slovenian dictionary, The encyclopedia of geography for Serbia, Rumanian dictionary, Medical dictionary, RAS converter, Serbian-french and French-serbian dictionary, Latin dictionary, Vuk’s dictionary, macro for editing and setup dictionary data; Web application for users database and registration managing. Other (1996 – now) Univer. Final exam “Newspaper's Database for Technical Institute of Army” – document management system. MILSPED – Production databases migration from Access to SQL Server and customization of applications. Car workshop – application in Access for managing car workshops. Personal family database & family tree (genealogy) – Access database for family members. Video game poker – Casino poker make in Visual C++ – MFC and C64-Basic. Professional objective Designing and developing business solutions for modern information systems and integration various technologies. Trainings in Serbia and Abroad Barcelona (2009 April) – Microsoft Dynamics Nav, trainings and presentations Belgrade (2008 April) – Microsoft Dynamics CRM implementation London – Reading (2007 July) – ORACLE Identity Management, Sales training Budapest (2006 November) – ORACLE Identity Management, implementation Belgrade (2006 May – April) – SAP training for modules FI, CO, MM, SD Zagreb (2006 February) – Cognos – Report Net, business intelligence systems Vienna (2005 November) – SAP presentation Experience with programming languages, databases and technologies Microsoft Visual Studio 6/.NET, C#, VB, VBA, SQL, ASP/HTML/DHTML/CSS, Microsoft SQL server, Access, ODBC, OLE/Active X, MS Office, MS Project, Visio, Rational Rose, Erwin, Adobe Photoshop, Entity relationship data modeling, UML, SSA, C/C++, MySql, PHP, JScript, VBScript, COBOL, Pascal. Languages English fluent (IELTS: 5.5) German basic Serbian native Other Information Full and clean driving license since 1996 Fast learner and adoptive to new technologies and environments Excellent knowledge of business processes Communicative, good co-worker, young and ambitious Non-smoker Fulfilled military service Sports – Swimming, Tennis, Basketball, ... English resume

market products and services