Poslednja izmena 02. februar 2004.

TE3OT - Laboratorijske vežbe


  1.  Spektralna analiza periodičnih signala  


  2.  Filtri i izobličenja signala usled ograničenja propusnog opsega  


  3.  Diskretizacija signala u vremenu. Teorema o odabiranju  


  4.  Spektralna analiza modulisanih signala  


  5.  Impulsna kodna modulacija  


  6.  Delta modulacija  


  7.  Fazno kontrolisana petlja  


  8.  Linijski kodovi  


  9.  Intersimbolska interferencija i dijagram oka 


  10.  Potiskivanje intersimbolske interferencije transverzalnim filtrom  


  11.  Uticaj šuma na prenos digitalnih signala u osnovnom opsegu učestanosti  


  12.  Digitalni modulacioni postupci  


  13.  Komparacija modulacionih postupaka  


  14.  Telekomunikacioni sistemi proširenog spektra  


  15.  Karakteristike sistema proširenog spektra sa direktnom sekvencom i kodnim multipleksom  


  16.  Poslednji test (iz skripte "Moderne telekomunikacije - Odabrana poglavlja")   


mihael@tesla.rcub.bg.ac.yu