Korišćenje TCP/IP-a


TELNET - Udaljeni pristup računaru

Prilikom korišćenja ovog komunikacionog servisa, korisnikov lokalni računar se ponaša kao pasivni terminal udaljenog računara kome se pristupa. Tom prilikom korisniku mora da bude odobren rad na računaru, bilo preko ličnog radnog prostora, kada se dodeljuje i korisnički naziv (username) i loznika (password), ili preko javnih radnih naloga bez lozinki.

Koristi se na sledeći način:


    % telnet host

Nakon toga od korisnika se zahteva unos korisničkog imena i lozinke. Primer:

----------------------  @@@@@@@ @@@ @@@ @@@@@    @@@@@ @@@@@@@@@@@@@ *
 Belgrade University  @@@ @@@ @@@ @@@ @@@@@   @@@@@ @@@@@@@@@@@@@ **
  Computing Center   @@@ @@@ @@@ @@@  @@@@@  @@@@@ @@@@@     ***
----------------------  @@@@@@@ @@@ @@@  @@@@@ @@@@@ @@@@@    *****
 SGI IRIX 6.1      @@@   @@@ @@@   @@@@@@@@@ @@@@@     ****
 Power Challenge/M   @@@   @@@@@@@@@   @@@@@@@ @@@@@@@@@@@@   ***
----------------------         @@@   @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@  ***
 Afrodita.RCUB.BG.AC.YU.            @@@@@ @@@@@   @@@@@  ***
 IP: 147.91.1.5                @@@@@ @@@@@   @@@@@  ***
                       @@@@@ @@@@@   @@@@@  ****
******************************************* @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@  *****
* Racunski centar Univerziteta u Beogradu * @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@   ******
****************************************************************************

      Afrodita vam zeli dobrodoslicu. Prijatan rad ...  
login: pera        (unosi se korisničko ime )
Password:         (ne vidi se kada se unosi)


FINGER - Dobijanje informacija o korisnicima na specificiranom sistemu:

Ovaj servis se korsti na dva načina: da se dobiju informacije o određenom korisniku ili da se prikažu svi korisnici koji trenutno rade na sistemu. Opšti oblik poziva komande je sledeći:


    % finger [user][@host]

Uglaste zagrade predstavljaju opcioni parametar.

Primeri:


PING - Proveravanje veze do udaljenog računara

Ovo je jednostavan ali često korišen servis, kojim se proverava da li postoji veza do nekog udaljenog računara, kao i kvalitet veze. Ovaj servis se pokreće na sledeći način:

    % ping host

Tom prilikom se šalju paketi do zahtevane adrese i meri se vreme dok se ne dobije potvrda prijema paketa. Ovo se ponavlja sve dok se ne pritisne Ctrl-C , kada se prikazuje sumarni statistički izveštaj o kvalitetu veze: broj poslatih i broj primljenih paketa, procenat izgubljenih paketa, minimalno, srednje i maksimalno vreme propagacije paketa u milisekundama.

Primer:


    % ping ubbg.etf 
	PING ubbg.etf.bg.ac.yu (147.91.8.6): 56 data bytes64 bytes from 147.91.8.6:
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=0 ttl=254 time=8 ms
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=1 ttl=254 time=7 ms
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=2 ttl=254 time=7 ms
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=3 ttl=254 time=7 ms
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=4 ttl=254 time=7 ms
	64 bytes from 147.91.8.6: icmp_seq=5 ttl=254 time=12 ms
	<Ctrl-C>

	----ubbg.etf.bg.ac.yu PING Statistics----
	6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
	round-trip min/avg/max = 7/8/12 ms
	%


FTP - Transfer datoteka

Prenos datoteka sa/na udaljeni računar vrši se TCP/IP servisom FTP (File Transfer Protocol) koji je implementiran na POWER CHALLENGU kao "ftp" program.

Uspostavljanje veze sa "host"-om radi transfera podataka vrši se naredbom


    % ftp host

Npr.

    % ftp afrodita
    Connected to afrodita.rcub.bg.ac.yu.
    220- Silicon Graphics Power Challenge / M series
    220- MARVIN or AFRODITA (147.91.1.5 @ RCUB.BG.AC.YU )
    220 Afrodita.rcub.bg.ac.yu FTP server ready.
    Name (afrodita:root): pera
    331 Password required for pera.
    Password:
    230 User pera logged in.
    ftp> get a.c
    local: a.c remote: a.c
    200 PORT command successful.
    150 Opening BINARY mode data connection for 'a.c' (135 bytes).
    226 Transfer complete.
    135 bytes received in 0.01 seconds (9.36 Kbytes/s)
    ftp> put b.c
    local: b.c remote: b.c
    200 PORT command successful.
    150 Opening BINARY mode data connection for 'b.c' (135 bytes).
    135 bytes sent in 0.02 seconds (4.70 Kbytes/s)
    226 Transfer complete.
    ftp> bye
    221 Goodbye.
    % _

FTP komande:

  !        - poziva shell

  append lf [rf]  - dodaje local file na remote system

  ascii      - postavlja konverzije za tekstualni prenos datoteka
            (npr CR-LF <-> LF)

  binary      - prenose se na dalje binarne datoteke

  cd dirname    - postavlja tekući katalog "dir" na remote sistemu

  delete file   - briše "file" na remote sistemu

  dir [dirname]  - prikazuje sadržaj "dirname" na remote sistemu

  get rf [lf]   - uzima remote file "rf" u local file "lf"

  help [cmd]    - help

  lcd [dirname]  - menja lokalni tekući katalog

  ls [dirname]   - daje skraćeni sadržaj "dirname" na remote sistemu

  mget (remfiles) - prenosi više datoteka sa remote sistema datih
            "džoker" znacima na lokalni sistem

  mput (locfiles) - obratno

  put lf [rf]   - prenosi local file "lf" u remote file "rf"

  pwd       - tekući remote dir.

  bye       - izlaz iz ftp

  rename s d    - menja ime datoteke "s" u "d" na remote sistemu