Naredbe IRIX-a

Opšti format naredbi i imena datoteka

Većina naredbi UNIX operativnog sistema ima sledeću sintaksu:

    ime_komande [opcije] [argumenti]

Gde je:

ime_komande
ime izvršne datoteke ili interne naredbe
opcije
niz grupa opcija. Svaka grupa opcija počinje sa "-" i sastoji se od jednog ili više slova. Opcije koje imaju svoje argumente moraju biti poslednje u grupi i pre ergumenta se opciono mogu umetnuti beline
argumenti
jedan ili više argumenata naredbe (ne smeju počinjati sa "-"), najšešće imena datoteka

Na primer:


    cc -O prog.c   - naredba za prevođenje "C" programa
      >              "prog.c" uz optimizaciju

Index

Datoteke su grupisane u kataloge (direktorijume) koji imaju organizaciju stabla, tj. pored datoteka u katalozima je moguće držati i druge kataloge (tzv. podkataloge). Imena kataloga i datoteka se sastoje od velikih i malih slova, cifara i većine specijalnih znaka.

Ime može sadržati i više od 8 znakova, i što se tiče operativnog sistema, pojam ekstenzije ne postoji (naime tačka u imenu se može pojaviti više puta). Pojam ekstenzije zavisi od aplikacije do aplikacije. Velika i mala slova u imenu datoteke se razlikuju: "dat1" i "Dat1" su različita imena.

Posebna imena kataloga su:

/
koreni katalog sistema (root directory)
.
tekući katalog (current directory)
..
prethodni katalog u hijerarhiji (parent directory)

Postoji pojam tekućeg kataloga u odnosu na koji se relativno daju pozicije datoteka. Naime, ako je početni znak imena datoteke "/" onda je pozicija datoteke data apsolutno, a inače relativno od tekućeg kataloga.

Npr. ako je tekući katalog "/u/pera" onda:

x.c
označava datoteku /u/pera/x.c
./x.c
takođe označava datoteku /u/pera/x.c
../mika/y.c
označava datoteku /u/mika/y.c
../mika/y.c
označava datoteku /u/mika/y.c
./../pera/../mika/./y.c
takođe označava datoteku /u/mika/y.c
program/y.c
označava datoteku /u/pera/program/y.c

U mnogim naredbama se u okviru imena datoteka mogu koristiti regularni izrazi ("džoker" znaci) čiju ekspanziju izvršava "shell" prilikom poziva programa. To su:

*
zamenjuje svaki string (i prazan)
?
zamenjuje svaki karakter
[...]
zamenjuje svaki od karaktera u zagradama (može se pisati i [a-d], što znači "a,b,c, ili d")
[^...]
zamenjuje svaki znak osim karaktera u zagradama (može se pisati i [^a-d], što znači "sve osim a,b,c, ili d")

Primer:


    % cp /bin/a* ubin - kopiranje svih datoteka u katalogu /bin čije
              ime pošinje sa "a" u katalog "ubin"

Index

Kreiranje datoteke:


    % cat > dat    - kopiranje sa standardnog ulaza (tastature)
              u datoteku "dat", kraj unosa se postiže pritiskom
              na <Ctrl-D>

    % vi dat     - kreiranje, ili modifikacija datoteke "dat"
              korišćenjem editora "vi"

Index

Prikaz tekstualne datoteke na ekranu:


    % more filename    - ili naredbom

    % pg filename

U oba slučaja je moguće pretraživanje teksta, inkrementalno kretanje (u slučaju "pg" i unazad) i sl. Za help u toku prikaza pritisnite "h" u slučaju naredbe "more" ili "h <enter>" u slučaju naredbe "pg".

Index

Kopiranje datoteka:


    % cp source destination  - kopira "source" datoteku u datoteku
                   "destination", ili datoteku "source" u
                   "destination" katalog sa istim imenom

    % cp dat1 dir1/dat2    - kopira "dat1" iz tekućeg kataloga u "dat2"
                   u "dir1" katalogu

Index

Preimenovanje datoteka:


    % mv staro_ime_dat novo_ime_dat

    % mv ime_dat ime_dir

    % mv stari_dir novi_dir

U prvom slučaju datoteka "staro_ime_dat" se preimenuje u "novo_ime_dat". U drugom slučaju datoteka "ime_dat" se prebacuje u katalog "ime_dir". U trećem slučaju katalog "stari_dir" se preimenuje u "novi_dir".

Index

Brisanje datoteka:


    % rm filename

    % rm -i f*     - briše sve datoteke na "f" uz traženje potvrde

    % rm -r pathname  - briše celo stablo "pathname" sa svim
               pripadajućim datotekama i podkatalozima

NAPOMENA: Posle naredbe "rm" nemoguće je povratiti podatke. Tj. ne postoji ekvivalent DOS-ove naredbe "undelete".

Index

Linkovanje datoteka:

Linkovanje je u stvari dodeljivanje više imena istoj datoteci, odnosno pristupa iz više kataloga. Dobija se ušteda prostora i obezeđena je jedinstvenost sadržaja datoteka.

Postoje "hard link"-ovi i "soft link"-ovi ili simbolički linkovi. U slučaju "hard link"-a, datoteci (identifikovanoj "i-node"-om) se pridružuje drugo ime (unutar istog "file" sistema). Datoteka se fizički briše kad se obriše poslednji "hard link" na nju.

Simbolički linkovi su nešto fleksibilniji i omogućuju da postoji samo ukaz na drugo simboličko ime, te ukazana datoteka fizički ne mora da postoji. Brisanje simboličkog linka ne dira datoteku već se samo briše "ukaz" iz kataloga. Takođe je simboličkim linkom moguće vršiti ukaz i na datoteku u drugom "file" sistemu za razliku od "hard link"-a koji to ne omogućuje.

Primeri:


    % ln dat1 dir\dat2     - "dat1" je postojeća datoteka i na nju
                   se linkuje (povezuje) "dat2" u katalogu
                   "dir"

    % ln -s f1 f2       - simboličko linkovanje za datoteke "f1"
                   u datoteku "f2"

Index

Zaštita datoteka i kataloga:

Zaštita je organizovana oko davanja privilegija čitanja (r), upisivanja ili menjanja (w) i izvršavanja ili prolaska kroz katalog (x): vlasniku datoteke ili kataloga (u), grupi kojoj vlasnik pripada (g) ili svim ostalima (o).

Npr. ako je izgled kataloga "/u/pera":


    % ls -al

  total 72676
  drwx--x---  11 pera   user    1024 Aug 24 15:12 .
  drwxr-xr-x  18 root   sys     512 Aug 23 20:12 ..
  -r--------  1 pera   user     15 Aug 22 19:11 .rhosts
  -rw-------  1 pera   user     44 Aug 22 19:11 .Sgiresources
  -rw-------  1 pera   user      0 Aug 22 19:11 .Xauthority
  drwxr-xr-x  5 pera   user     512 Aug 22 19:11 .desktop-Afrodita
  -------rw-  1 pera   user     80 Aug 22 19:11 x.c

Tada će korisnik "pera" imati sve privilegije nad katalogom "/u/pera" (odnosno "."), korisnici iz grupe "user" će moći da samo navedu u putanji neku datoteku iz kataloga "/u/pera", dok ostali korisnici neće moći uopšte pristupiti katalogu "/u/pera".

Korisnik "pera" će moći da čita svoju ".rhosts" datoteku, ali će biti sprečen da je modifikuje. Dok će bilo ko moći da menja datoteku "x.c" (uključujući i korisnika "pera" i korisnike iz grupe "user").

Promena prava se vrši naredbom "chmod" u obliku


    chmod grupe promena prava

Gde su:

grupe:
"u" za vlasnika, "g" za grupu, "o" za ostale, "a" za sve (uključujući i vlasnika i grupu)
promena:
"+" dodaje pravo, "-" oduzima pravo, "=" dodeljuje pravo
prava: "r" za čitanje, "w" za upis/menjanje, "x" za izvršavanje ili prolaz (u slučaju kataloga)

Primeri:


    % chmod ug+w dat   - vlasniku i grupi se dozvoljava modifikacija
                datoteke "dat" i zadržavaju se ostala prava

    % chmod u=r dat   - vlasniku se dozvoljava samo čitanje datoteke
                "dat" dok se ostalima ukidaju sva prava

Index

Prikaz tekućeg kataloga:


    % pwd

Index

Promena tekućeg kataloga:


    % cd [ime_kataloga]

Ime kataloga može biti apsolutno ili relativno dato u odnosu na tekući katalog. Ukoliko izostavite ime kataloga, tekući postaje tzv. "home" katalog, odnosno katalog koji je inicijalni za korisnika.

Index

Kreiranje kataloga:


    % mkdir ime_kataloga

Index

Brisanje kataloga:


    % rmdir ime_kataloga

Napomena: katalog koji se briše naredbom "rmdir" mora biti prazan, inače se dobija poruka o grešci. Ako hoćete STVARNO da obrišete katalog i sve podkataloge (tzv. brisanje stabla podkataloga) sa pripadajućim datotekama, koristite naredbu "rm -r ime_kataloga". Ova naredba BEZ PITANJA rekurzivno briše celo stablo kataloga i datoteka ispod "ime_kataloga" uključujući i njega.

Index

Prikaz sadržaja kataloga:


    % ls        - prikaz sadržaja tekućeg kataloga

    % ls katalog    - prikaz sadržaja kataloga "katalog"

Češće korišćene opcije su:

-1
prikaz u jednoj koloni
-x
višekolonski prikaz (datoteke sortirani s leva na desno)
-C
višekolonski prikaz (datoteke sortirane odozgo na dole)
-l
"long format"; dodatne informacije o datotekama
-t
sortira imena datoteka po vremenu zadnje modifikacije
-a
lista sve ulaze u katalogu (i datoteke čija imena počinju tačkom)
-r
obrnut način sortiranja (po alfabetu)
-R
prikazuje i sadržaj podkataloga
-F
prikazuje "/" iza imena direktorijuma, "*" iza izvršnih datoteka, "@" iza simboličkih linkova

Npr. izlazni format "ls -al" ima sledeći oblik:


    % ls -al

  total 125
  drwxr-xr-x  5 root   sys     512 Aug 22 17:01 .
  drwxr-xr-x  20 root   sys     512 Aug 22 17:02 ..
  -rw-r--r--  1 root   sys    11443 Aug 22 17:01 .4Dwmrc
  -rw-r--r--  1 root   sys    13848 Aug 22 17:01 .Xdefaults
  -rw-r--r--  1 root   sys     6554 Aug 22 17:01 .chestrc
  -rw-r--r--  1 root   sys     686 Aug 22 17:01 .cshrc
  -rw-r--r--  1 root   sys      23 Aug 22 17:01 .exrc
  -rw-r--r--  1 root   sys     2229 Aug 22 17:01 .hderc
  -rw-r--r--  1 root   sys      20 Aug 22 17:01 .less
  -rw-r--r--  1 root   sys     623 Aug 22 17:01 .login
  -rw-r--r--  1 root   sys     722 Aug 22 17:01 .profile
  -rw-r--r--  1 root   sys    11542 Aug 22 17:01 .sgisession
  drwxr-xr-x  2 root   sys     512 Aug 22 17:01 bin
  drwxr-xr-x  3 root   sys     1024 Aug 22 17:01 newhde
  -rwxr-xr-x  1 root   sys     9088 Aug 22 17:01 proba
  -rw-r--r--  1 root   sys      62 Aug 22 17:01 proba.c
  drwxr-xr-x  2 root   sys     512 Aug 22 17:01 tmp

U "long" formatu se prikazane sledeće informacije:

Index

Prostor na diskovima:

Izveštaj o slobodnom prostoru na diskovima sistema (tako da se vrednosti dobijaju u kilobajtima) i o broju slobodnih i-node-a (svaka datoteka zauzima jedan i-node ) dobija se sa:

    % df -k

Izveštaj o prostoru zauzetom u podstablu kataloga

    % du          - za tekući katalog
    % du /tmp       - za katalog "/tmp"
    % du bin        - za podkatalog "bin"

Index

Procesi:

Provera statusa procesa:

    % ps

    PID TTY TIME COMD
  1640956 p0  0:10 sh
  1640997 p0  0:00 ps

Značenja pojedinih podataka su:

PID
identifikacija procesa
TTY
dodeljeni terminal
TIME
vreme posvećeno procesu od kad je kucano ps
COMD
naredba koja je startovala proces

Opcija ps -e daje informacije o svim procesima, a ne samo o onim koji su dodeljeni korisniku.

Korisnik može pokrenuti više procesa. Oni mogu biti "foreground" (interaktivni) ili "background" (u pozadini). "Foreground" procesi, nažalost, nemaju viši prioritet od "background" proces, već u slučaju potrebe za paketnom obradom treba dobrovoljno smanjiti prioritet procesima naredbom "nice" prilikom njihovog pokretanja, ili "renice" prilikom njegovog izvršavanja. Ukoliko proces u pozadini pokuša da koristi standardni ulaz ili izlaz, biva zaustavljen - ovo se može izbeći redirekcijom u/ ili iz/ datoteke.

Korišćenje pozadinskih procesa:


    % komanda &     - startovanje procesa (programa "komanda")
                u "background"-u

    <Ctrl+Z>       - "suspend" interaktivnog (tj. "foreground")
                procesa

    % bg         - "resume" suspendovanog procesa i prebacivanje
                u "background"

    % fg         - "resume" suspendovanog procesa i prebacivanje
                u "foreground"

Prekidanje ("ubijanje") procesa, i slanje signala:

    % kill 712      - šalje SIGTERM signal procesu sa PID-om 712,
                što obično uzrokuje njegovim prevremenim
                završetkom ako ne hvata ili ignoriše taj signal

    % kill -9 712    - šalje SIGKILL signal procesu sa PID-om 712
                što uvek uzrokuje njegovim prevremenim
                završetkom jer se ovaj signal ne može
                uhvatiti ili ignorisati

    % kill -1 712    - šalje SIGHUP signal procesu sa PID-om 712
                što uzrokuje njegovim prevremenim
                završetkom ako proces ne hvata ili
                ignoriše ovaj signal. Sistemski procesi obično
                reaguju na ovaj signal tako što vrše
                svoju reinicijalizaciju (npr. ponovo
                očitavanje konfiguracionih datoteka)

    % kill 0       - šalj SIGTERM svim procesima
                pokrenutim u grupi aktivnog "shell"-a

Index

Redirekcija

Standardni ulaz je obično tastatura terminala, a standardni izlaz je njegov ekran. Rad velikog dela programa se zasniva na čitanju sa standardnog ulaza i pisanju na standardni izlaz. Oni se mogu preusmeriti, tako da program čita iz datoteke, piše u datoteku, ili da izlaz jednog programa bude ulaz drugog.

Preusmeravanje ulaza i izlaza:


    % wc <file3     - ulaz je iz "file3"

    % ls >file4     - izlaz ide u "file4"

    % ls >>file3     - izlaz se dodaje na kraj datoteke "file3"

    % ls | wc >/dev/tty - izlaz programa "ls" postaje ulaz programa "wc"
                čiji izlaz se preusmerava na datoteku
                "/dev/tty" (tj. aktivni terminal sesije)

Index

Korišćenje "shell script"-a:

"Shell" može startovati naredbe navedene u datoteci, to su takozvani "shell script"-ovi. Da bi datoteka bila "shell script" mora da ima dozvolu za izvršavanje, da je pisana u jeziku tog "shell-a" (npr "sh", "csh", "tcsh") i taj "shell" mora biti naveden u zaglavlju kao "magic number". Tako bi procedura za kreiranje "shell" script-a u "tcsh"-u bila:

    % vi proc       - pravljenje script-a u editoru "vi"

    % chmod u+x proc    - dodeljuje pravo izvršavanja "proc" vlasniku

    % proc         - startovanje proc

S tim da je prva linija u "proc" datoteci oblika:

    #! /bin/tcsh

Prilikom logovanja na sistem ("tcsh" ili "csh" je login shell) ili pri pokretanju ("tcsh" ili "csh") script-a se izvršavaju sledeće script datoteke

  .tcshrc     - samo tcsh, uvek

  .cshrc      - csh, uvek; tcsh samo ako ne postoji .tcshrc

  .login      - csh i tcsh, ako je login shell.

Prilikom odjavljavanja sa sistema:

  .logout     - ako je login shells.

Index

Paketna obrada

Korisnici mogu odlo'eno da izvr{avaju svoje komade ili programe. U tu svrhu treba koristiti jednu od slede}ih komandi:

NAPOMENA: U slu~aju pokretanja "duga~kih" programa, koje optere}uju procesor, obavezno koristiti gore navedenu komandu nice .

Index

Spisak najčešće korišćenih naredbi:

cat
sadržaj jedne ili više datoteka se spaja (concat) i šalje na standardni izlaz
cd
promena tekućeg kataloga
chmod
promena prava pristupa za datoteke i kataloge
chown
promena vlasnika datoteke
chgrp
promena grupe pripadnosti datoteke
cp
kopiranje datoteka
csh
"C"-shell, bolji od sh
df
prikaz slobodnog prostora na disku
du
pikaz veličine prostora zauzetog od datoteka i kataloga
file
pretpostavlja vrstu datoteke na osnovu njenog sadržaja
find
nalazi datoteke koje zadovoljavaju dati uslov
ftp
transfer datoteka između računara putem interneta
grep
pretraživanje linija datoteke po zadaom uzorku
id
identifikacija korisnika (prikaz korisnika i grupe)
kill
slanje signala procesu
ln
dodavanje novog imena postojećoj datoteci
ls
prikaz sadržaja kataloga
mail
rad sa elektronskom poštom
make
pomoć za održavanje ažurnosti skupa datoteka, zgodno pri programiranju
man
informacije o naredbama, datotekama, funkcijama, bibliotekama itd.
mkdir
kreiranje kataloga
more
prikazivanje sadržaja datoteke stranu po stranu
mv
premeštanje ili preimenovanje datoteke
pr
priprema datoteke za štampu
pwd
prikaz tekućeg kataloga
rm
brisanje datoteke
rmdir
brisanje kataloga
sh
Bourne-"shell" program
sort
sortiranje linija datoteke
stty
podešavanje parametara terminala
tcsh
"TC"-shell, unapređena verzija "csh"
telnet
interaktivni pristup računaru u internet mreži
tty
prikazivanje naziva korišćenog terminala
uname
identifikacija sistema

Index